ΛΑΕΚ 1-25 - http://msa.edu.gr - Learn More Create Success

ΛΑΕΚ 1-25

Navigation

ΛΑΕΚ 1 – 25 ΕΤΟΥΣ 2015

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης II M.S.A.  σε συνεργασία με τον Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – ΣΕΒΕ διοργανώνει Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1 – 25 με δικαίωμα συμμετοχής εργαζομένων σε επιχειρήσεις με ως 25 άτομα προσωπικό.

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης είναι διάρκειας 32 ωρών (8 απογεύματα) και αφορά εργαζόμενους (με σχέση εξαρτημένης εργασίας – ΙΚΑ) επιχειρήσεων που απασχολούν 1 – 25 άτομα.

Τα τμήματα κατάρτισης είναι εξειδικευμένα στις εξαγωγές και είναι τα ακόλουθα:

 1. Θεμελιώδη ζητήματα εξαγωγικού marketing (βασικές αρχές, διεθνείς κανόνες, προϋποθέσεις εξωστρέφειας)

2. Εξαγωγική Στρατηγική (έρευνα αγοράς, συσκευασία, τιμολόγηση, προώθηση προϊόντων)

3. Ολοκληρωμένη προσέγγιση των διεθνών συνεργασιών (οι εξαγωγές από το Α ως το Ω)

Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα μόνο σεμινάριο κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, επιδοτείται δε με το ποσό των 160€ (5€ ανά ώρα κατάρτισης) σε προσωπικό του λογαριασμό, εφόσον δεν σημειώσει καμία απουσία. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τηρείται ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, ενώ, βάσει της εγκυκλίου του προγράμματος, κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει το μέγιστο 6 ωριαίες απουσίες.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν μετά την έγκρισή τους από τον ΟΑΕΔ, εκτός ωραρίου εργασίας, σε απογευματινές ώρες (έναρξη στις 17.30).Τα εν λόγω Προγράμματα χρηματοδοτούνται 100% από τον ΟΑΕΔ και επομένως δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και τους συμμετέχοντες σε αυτά.

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής:

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και πληρούν τα κάτωθι:

  • καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%), για τους εργαζόμενους της επιχείρησης για το έτος 2015.
  •  απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
  • δεν έχουν κάνει ούτε πρόκειται να κάνουν χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ μέσα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% για τα έτη 2014, 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Δήλωση Συμμετοχής και να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, που υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίζεται  και να τις αποστείλουν στο ​​Κ​ε. Δι. Βι. Μ. ΙΙ  MSA, μέσω e-mail: info@msa.edu.gr ή md@seve.gr μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2015.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.   Φωτοτυπία ταυτότητας εργαζομένου 

2.   Φωτοτυπία του θεωρημένου βιβλιαρίου ΙΚΑ για  το 2015

3.   Αποδεικτικό ΑΜΚΑ εργαζομένου

4.   Αποδεικτικό ΑΦΜ εργαζομένου

5.   Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Τράπεζας όπου ο καταρτιζόμενος είναι πρώτο όνομα ως δικαιούχος και αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κ​ε. Δι. Βι. Μ. ΙΙ MSA  τηλ. 2310 433 434 και στον ΣΕΒΕ  τηλ. 2310 535 333.

Προσοχή: Η Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ τόσες φορές όσα και τα αντικείμενα κατάρτισης που θα επιλεγούν από τους εργαζόμενους της επιχείρησης.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας εισαγωγής σε τμήμα.

 

Το πρόγραμμα αυτό κατάρτισης έχει εγκριθεί από τον ΟΑΕΔ.

Έναρξη υλοποίησης 18 Ιανουαρίου 2016.