ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - http://msa.edu.gr - Learn More Create Success
Navigation

Η ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας στις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου αριθμού εργαζομένων, είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων κατά την διάρκεια της εργασίας τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις κατηγορίες Β” και Γ’:

α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β” Υψηλής Επικινδυνότητας: διάρκεια 35 ώρες

β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ” Χαμηλής Επικινδυνότητας: διάρκεια 10 ώρες

 

Η έναρξη τμημάτων επιμόρφωσης ξεκινά άμεσα με την συμπλήρωση ικανού αριθμού αιτήσεων ενδιαφερομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2310 433434 και στο email info@msa.edu.gr